POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA (la “Empresa”) és una Organització en la qual es donen activitats de tractaments de dades de caràcter personal, la qual cosa li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l’exercici d’aquestes responsabilitats i a fi d’establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal en l’Empresa, aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica als seus Empleats i posa a la disposició de tots els seus grups d’Interès.

1. Finalitat

La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d’assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i relació a aquesta, el respecte del dret a l’honor i a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb L’Empresa.

En desenvolupament del que es disposa en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, s’estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l’organització i en conseqüència, els procediments, i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat.

A aquest efecte, la Direcció assignarà les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà aplicable a l’Empresa, als seus administradors, directius i empleats, així com a totes les persones que es relacionin amb ella, amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades (“Encarregats del tractament”)

3. Principis del tractament de les dades de caràcter personal

Com a principi general, L’Empresa complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de «responsabilitat proactiva»), prestant especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi de «enfocament de risc»).

En relació a l’exposat FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA vetllarà pel compliment dels següents Principis:

 • Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre haurà de ser informat a l’afectat, mitjançant clàusules i altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d’edat), o compta amb una altra legitimació vàlida i la finalitat del mateix és conforme a Normativa.
 • Minimització de dades. Les dades tractades hauran de ser adequats, pertinents i limitats al necessari en relació als fins del tractament.
 • Exactitud. Les dades hauran de ser exactes i, si fos necessaris, actualitzats. Referent a això s’adoptaran les mesures necessàries perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.
 • Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
 • Integritat i Confidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 • Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en els quals aquestes dades hagin estat recaptats o cedits contravenint la llei o no es garanteixi prou la seva legítima procedència.
 • Contractació de proveïdors amb accés a dades. Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers es documentarà el degut Acord referent a això.
 • Transferències internacionals de dades. Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu haurà de dur-se a terme amb estricte compliment dels requisits establerts en la llei aplicable.
 • Drets dels afectats. L’Empresa facilitarà als afectats l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a aquest efecte els procediments interns, i en particular els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

L’Empresa promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte (i) en el disseny i implementació de tots els procediments de treball, (ii) en els productes i serveis oferts (iii) en tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i (iv) en la implantació de quants sistemes i plataformes permetin l’accés d’empleats o tercers i/o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

4. Compromís dels treballadors

Els treballadors són informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l’Empresa, i referent a això s’adhereixen a ella, comprometent-se al següent:

 • Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l’Empresa posa a la seva disposició.
 • Aplicar les mesures de seguretat a nivell d’usuari que apliquin al seu lloc de treball, sense perjudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que es puguin poguessin atribuir-se-li en funció del seu rol dins de FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA .
 • Utilitzar els formats establerts per a l’exercici de Drets per part dels afectats i informar l’Empresa de manera immediata de manera que pugui fer-se efectiva la resposta.
 • Informar l’Empresa, tan aviat tingui coneixement, de desviacions del que s’estableix en aquesta Política, en particular de “Violacions de seguretat de les dades personals”, utilitzant per a això el format establert a aquest efecte.

5. Control i avaluació

Es realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.